از جمله شعر  خوانی هایی که حساب گوش دادنش از دَستم در رفته هست!  :)