_چه آرزویی داری؟

+زیر بارون بغلت کنم، تو چی؟

_بارون بباره...