بنویسید! هرچه دل تنگتان میخواهد بنویسید؛ حتی خواستید اسمتون رو هم ننویسید«ناشناس»

صمیمانه ممنونم که محترمین :)