آقای دیوار نویس هستم، و مفتخرم که در این دیوار با جوهر کیبوردم مشغول به نوشتن هستم :) 

من در خود به منی غریب اسیرم. 


*شعر کنار دیوار از «سمانه تیموریان» هست.

                                                             
و در آخر:

جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید!

«کتاب ژان کریستف ؛ رومن رولان»