دیوٰارْ

دیوٰارْ


آنچه بیشتر مردم یا دست کم افراد ناموفق از آن بی خبرند این است که زندگی دقیقا به ما همان چیزی را می دهد که می خواهیم .

هر چیزی که برایت پیش می آید، محصول اندیشه های توست. پس اگر می خواهی زندگیت را عوض کنی، باید از عوض کردن اندیشه هایت آغاز کنی.


حکایت دۅلت و فرزانگی
مارک فیشر

دیوار نویسی های کوتاه(پیامک)
سالنامه دیوار نویسی هام

آقای دیوار نویس هستم، و مفتخرم که در این دیوار با جوهر کیبوردم مشغول به نوشتن هستم :)  

یکی از ویژگیام اینه که دل همه رو می برم؛ جز اونی که ازش خوشم میاد، اونو قشنگ از خودم متنفر میکنم!  خاک تو سرم....  :|

من در خود به منی غریب اسیرم. 

                                                             
و در آخر:

جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید!

«کتاب ژان کریستف ؛ رومن رولان»