از آنجا که مردم همشه به کسی که زودتر از دیگران به هدف می رسد جایزه می دهند، به نظر می رسد بی شعور نیز موفق است. در کار، هرکس بهترین نظر را داشته باشد، زودتر پیشرفت می کند.در دولت شخصی که بیشتر و بهتر به نیاز دیگران بی توجه باشد،زودتر به مقام بالا میرسد.به این ترتیب،نسل جدید،موفقیت بی شعور ها را می بیند و احمقانه خود را در معرض آلودگی به بی شعوری قرار میدهد و گول پیروزی شان را می خورد.

مشکل اینجاست که وقتی شما بی شعور می شوید، دیگر حد و مرزها را نمی شناسید. له کردن دیگران برای شما به نوعی اعتیاد تبدیل می شود.دیر یا زود، بی شعور شخصیت زشتش را نشان می دهد و مثل بی شعور های با تجربه عمل میکند و امراطوری اش را که با دقت تمام ساخته است کم کم به تباهی می کشاند.

«خاویر کرمنت ؛ بیشعوری»