خورشید رفت! و زمین با نگاه خسته اش غرق در تماشای رفتن او شد و غمگین از این آمدن و رفتن اجباری؛ دلش میخواست که کمی بیشتر نگاهش کند؛ چند ساعتی که نه چند دقیقه ای هم کافی بود!

امروز زمین اصلا حالش خوب نبود؛ تمام آسمانش را به پای خورشید آتش زد!

«حال و روز زمین را ببینید»

پ.ن:عکس مربوط به غروب خورشید امروز بود