تصمیم گرفته بودم که کتاب نامیرا رو بگیرم و تو این مدت قبل از شروع محرم شروع به خوندنش کنم ولی متاسفانه نتونستم تو کتاب فروشی پیداش کنم و وقتی هم پرسیدم که آیا دارید یا نه؟ گفتند: که تموم کردیم ومعلوم نیست دوباره کی بیاریم! تو دی جی کالا بود، ولی طول میکشید تا برسه به دستم و تصمیم گرفتم که کتاب دیگه رو تو این مدت بخونم! بخاطر همین رفتم زیر زمین خونه و کارتون های کتاب رو ریختم تا از بینشون کتابی رو که میخوام پیدا کنم، کتاب «حماسه حسینی» کتابی که با دید درست به ماجرا عاشورا نگاه میکنه، البته برگه های کتاب نمیدونم بر اثر چی کمی کثیف شده بودند.

ایام رو تسلیت می گم.

 

اما آیا تاریخچه عاشورا فقط یک صفحه است؟ آیا فقط رثاء است؟ فقط مصیبت است و چیز دیگری نیست؟ اشتباه ما همین است.این تاریخچه یک صفحه دیگر هم دارد که قهرمان آن صفحه، دیگر پسر معاویه نیست، پسر زیاد نیست، پسر سعد نیست، شمر نیست. در آنجا قهرمان حسین است.در آن صفحه دیگر دیگر جنایت نیست،تراژدی نیست، بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است،تجلی حقیقت و انسانیت است، تجلی حق پرستی است.آن صفحه را نگاه کنیم می گوییم بشیریت حق دارد به خودش ببالد. اما وقتی صفحه سیاهش را مطالعه میکنیم و می بینیم که بشریت سر افکنده است... «حماسه حسینی-استاد شهید مرتضی مطهری»