دیوٰارْ

دیوٰارْتجربه من در زندگى اندک است، ولى به من مى آموزد که هیچ کس صاحب هیچ چیز نیست. همه چیز تنها نوعى توهم است و این توهم در مسایل مادى و معنوى وجود دارد، اگر کسى چیزى را که در شرف رسیدن به آن باشد را از دست بدهد، در نهایت مى آموزد که هیچ چیز به او تعلق ندارد.
پس بهتر است به گونه اى زندگى کنم که انگار همین امروز نخستین یا آخرین روز زندگى من است ...

یازده دقیقه
پائولو کوئلیو

دیوار نویسی های کوتاه(پیامک)
سالنامه دیوار نویسی هام

شود ز چشمه ی توحید جو گرفت

از دست هر کسی که نباید سبو گرفت


تو آبی وبه آب تو را احتیاج نیست

پس این فرات بود که با تو وضو گرفت


کوچک نشد مقام تو ،نه! تازه کربلا

با آبروی ریخته ات آبرو گرفت


شرم زیاد تو همه را سمت تو کشید

این آفتاب بود که با ماه خو گرفت


دیگر برای اهل حرم آرزو شدی

وقتی عمود ازسر تو آرزو گرفت


خیلی گران تمام شد این آب خواستن

یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت


از آن به بعد بود صداها ضعیف شد

ازآن به بعد بود که راه گلو گرفت


زینب شده شکسته غرورش،شنیده ای؟

دست کسی به کنج النگوی او گرفت


در کوفه بیشتر به قدت احتیاج داشت

با آستین پاره نمی شد که رو گرفت


علی اکبر لطیفیان