خواندن نماز مغرب و عشا در حرم حضرت رضا در حالی که خودم هنوز باورم نمی شود؛ باورم نمی شود که من لایق این همه محبت باشم... آقا جان خیلی نوکرتم...