نوزاد هایی که تو پیاده رو، داخل کالسکه شون دراز کشیدن و به مردم نگاه میکنن؛ گلوله امید به زندگی اند :)
و این دختر بچه های شیرین هستن که دست مامانشون رو گرفتن، اینا رو باید یه لقمه کرد قورت داد :|