تا به حال سر صبح شنبه شده بزنید به ماشین کسی و داغونش کنید!؟  

قبل ساعت هفت صبح با پسر خاله ام سوار ماشین بودیم که یکهو وسط چهار راه یک ماشین وایستاد و پسر خاله ام به راست چرخید و القضا ماشینی داشت از کنارمون رد میشد که گوشه جلویی ماشین پسر خاله ام زد بغل پرایده رو داغون کرد :|

خود شنبه کم بدبختی داشت که اینم باید بهش اضافه میشد؟! :|