پیاده داشتم به سمت میدان بسیج میرفتم و تو مسیر گروه گروه دانش آموزان را میدیم که به صورت پراکنده هر کدام مشغول شعار  دادن بودند اما از همین گروه ها،  گروهک دخترانِ دبیرستانی بودند که با شعار هایشان واقعا تاثیر بسزایی در حفظ نظام داشتند!  گوینده بلند میگفت: مرررررردم کین؟   و جواب میدادن :مااااااااااا      رهبر کیه:  بااااااابااااااا         با سرعتی قریب به جناب میگ میگ؛ و با انواع دعا و مناجات از کنارشان گذشتم که مبادا گرفتار عذاب ناظم و مدیر مدرسه شان شوم :|