کاروان غمت ای عشق چهل روز که هیچ ؛

 تا چهل قرن اگر گریه کند باز کم است!