نکته درد ناکش اینجاست که با کاپشن میری زیرِ دو تا پتو، و غرق در عرق، باز هم میلرزی، حالا خوبه بعضی ها بودن برایم دارو گرفتن و بوی شلغمی راه انداختن و آویشنی دم کردن وگرنه بعضی ها که بخاطر اینکه مریض بودم و تو اتاق خوابیده بودم، منو بی فرهنگ مورد خطاب قرار دادن :| خلاصه تب لرز و سرما خوردگی بسیار بی رحم است.