نه با جوهر کیبورد، بلکه با رنگ مشکی و بزرگ، رویِ این گوشه از دیوار،

 بزرگ مینویسم «عیناکِ جمیلة» و هر روز خیره میشوم به آن ....

 شاید بتوانم روزی تصرفشان کنم--

 ~مبرا از مخاطب؟! ~